СК-Фармация

Қызметті бағалау

Қызметкерлердің қызметін бағалау жүйесі Компанияның әр бөлімшесі мен қызметкердің жеке мақсаттарымен Компанияның бизнес-жоспарын келісуге мүмкіндік береді. Бағалау процесі қызметтің нәтижелері мен дамыту және жақсарту үшін жолдарын анықтау туралы қызметкерлерге кері байланыс ұсынуға бағытталған. Қызметті бағалау қызметкерлерді сыйақы және ынталандыру, оқыту мен кәсіби дамыту жүйесі үшін негіз болып табылады. Компанияда сандық (мақсаттар және ҚНК бойынша басқару) және сапалық құралдары (кәсіби, корпоративтік және басқарушылық құзыреттерінің жүйесі) арқылы қызметтің тиімділігін басқару енгізілді.

Қызметкерлердің басшы және басқарушы нәтижелілігін бағалау нақты міндеттердің орындалуына байланысты және қызметінің бизнес -процестері/бағыттары бойынша нақты көрсеткіштерге Компанияның стратегиялық мақсаттарын каскаттау арқылы әзірленетін негізгі көрсеткіштерімен расталады. Компанияның бизнес-міндеттерінің тиісті стратегиялық мақсаттарын іске асыру мониторингтің құралы нысаналы және нақты мәндері бар қызметінің негізгі көрсеткіштердің жиынтығымен ұсынылатын ҚНК картасы (нысаналы визуалды көрсету) болып табылады.

Әкімшілік қызметкерлердің қызметін бағалау негізгі кезеңдері мақсаттарды қою, құзыреттілігін бағалау, келесі кезеңге жеке даму жоспарын әзірлеу, нәтижеліліктің мониторингі мен мақсаттарды түзету, қойылған мақсаттарға қол жеткізу дәрежесі туралы тоқсан сайынғы есебі болып табылады.